RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)
informujemy, iż dane osobowe naszych Kuracjuszy są przechowywane w zbiorze danych Sanatorium
Uzdrowiskowego MALWA KAMEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. (zwaną
dalej czasami Spółką).

2. Administratorem tych danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe MALWA KAMEA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o. o. z siedzibą w Polanicy Zdrojku (57-320)
przy ul. Wojska Polskiego 64.

3. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit b-c RODO, Spółka wyznaczyła Inspektora ochrony danych- Sebastiana
Łukasiewicza, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
pisemnie kierując korespondencję na adres: MALWA KAMEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 64, 57-320 Polanica Zdrój z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
oraz e-mailowo pod adresem: iod@sanatorium-malwa.pl

4. Dane osobowe są zbierane są przez Spółkę i przetwarzane w następujących celach:
• udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
• zawarcia umowy o świadczenie usług (np. hotelowych, gastronomicznych) w ramach prowadzonej
przez Spółkę działalności na podstawie zainteresowania naszą ofertą- na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO,
• realizacji umów- na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b RODO,
• komunikacji i ustalenia tożsamości kuracjusza przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
ramach prowadzonej przez Spółkę działalności leczniczej, w szczególności poprzez weryfikację
danych podczas zawarcia umowy o świadczenie usług (np. telefonicznie, za pośrednictwem
poczty elektronicznej), jak również na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim- na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach
pacjenta,
• rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań w zakresie świadczonych usług przez
Spółkę- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,
• wystawienia faktury za wykonane świadczenia zdrowotne, do których uprawiona jest Spółka-
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
• dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i tym samym
przetwarzania danych osobowych w tym celu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
• zapłaty podatków- na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
• w celu ewidencjonowania wpłat w zakresie realizacji obowiązku uiszczania opłaty uzdrowiskowej-
na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z art.17 ust. 1 a oraz art.19 ust. 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
• w celach marketingowych dotyczących działalności Spółki takiej jak: oferty, informacje o usługach,
promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykułów o tematyce
prozdrowotnej- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa
COVID- 19 oraz innych chorób zakaźnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. f i
art. 9 ust. 2 lit.i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
• w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej
przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- zgody art. 6 ust 1 pkt a
RODO.

5. Dane Kuracjusza przechowywane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tak
długo, jak niezbędne jest to do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Kuracjusz wyrazi
sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o czas
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub termin wymagany przepisami podatkowymi.

6. Dane osobowe Klienta będą przez nas przekazywane wyłącznie:
• podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy
współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności:
• dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Spółką (w szczególności
dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego),
• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych
roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
• osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta,
• organom Państwa.
Dane osobowe kuracjuszy nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

7. Każdy z Kuracjuszy dysponuje prawem do:
• dostępu w dowolnym momencie do ze zebranych i przetwarzanych przez Administratora danych
osobowych (może Pani/Pan uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych
osobowych oraz kopię takich danych osobowych),
• sprostowania/poprawienia danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są
niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian
do swoich danych osobowych.
• usunięcia danych osobowych, może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych
osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, może Pani/Pan poprosić o ograniczenie
przetwarzania swoich danych osobowych.
• wniesienia/zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może Pani/Pan
sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani
sytuacją.
• prawo do wycofania zgody, jeżeli wyraził(-a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej
cofnięciem.
• przenoszenia danych osobowych, jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/Pan domagać się,
aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Pani/Panu lub przekazane osobie trzeciej,
jeżeli jest to wykonalne (w formacie pdf).
• bezpłatnego otrzymania kopi danych podlegających przetwarzaniu, jeżeli wyraził(-a) Pani/Pan
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, otrzyma Pani/Pan bezpłatnie kopię danych
osobowych podlegających przetwarzaniu przez Administratora. Za dostarczenie kolejnych kopii,
Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej
wysokości.

8. Kuracjuszowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00- godziny pracy
urzędu: 8.00–16.00. Punkt kancelaryjny Urzędu czynny jest w godzinach 9.00- 15.00, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl, Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00

9. Spółka nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kuracjusza osobom
trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz
innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia
weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do
systemów informatycznych, włamania na konta pocztowe).

10. Spółka zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz
nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Kuracjusza zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZWIŃ
Szanowni Państwo !
Zapraszamy do rezerwacji pobytów na 2024r.:
  • letnich
  • jesiennych 
  • zimowych
    Więcej informacji: